Podmínky a zásady užívání služeb COUWAY.eu

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.couway.eu (dále též jen „Stránky“) je Ema Strnadová, podnikající jako fyzická osoba pod identifikačním číslem 63762650, se sídlem podnikání na adrese Novoveská 2008/63, Jablonec nad Nisou, kontaktní email: portal@couway.eu; (dále jen „Provozovatel“). Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu těchto Stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto Stránkách. Provozovatel tímto vydává „Podmínky užívání internetových stránek provozovaných na doméně www.couway.eu“ (dále jen „Podmínky). Stránky jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami.

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy provozovatele s (a) uživateli Stránek. Uživatel Stránek užíváním Stránek souhlasí s obsahem těchto Podmínek.

Definice:
Uživatel  – každý kdo užívá Stránky a tímto užitím se zavazuje dodržovat tyto Podmínky;

2. Způsob užívání Stránek

Uživatel se zavazuje, že se při užívání Stránek bude řídit právními předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatních uživatelů stránek. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
a) zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Stránek nebo je jinak zneužívat,
b) bez předchozího souhlasu Provozovatele kopírovat obsah Stránek, včetně obrázků a databází,
c) zasahovat do užívání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
d) vkládat vulgární, urážející či jinak nevhodné komentáře či jiný obsah na Stránky,
e) užívat Stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
f) zasílat na tyto Stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
g) vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
h) pokoušet se získat přístup k těm částem Stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
i) šířit na těchto Stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky a EU či jakkoliv jednat v rozporu s dobrými mravy.

Uživatel prohlašuje, že je vlastníkem autorských práv k veškerému obsahu, včetně textů a obrazového materiálu, který na Stránky vkládá. Uživatel nese veškerou odpovědnost za případná porušení autorských či jiných práv třetích stran, která mohou vzniknout tím, že uživatel vložil obsah na Stránky.

Uživatel se zavazuje respektovat autorská práva Provozovatele a jiných uživatelů k obsahu zveřejněnému na stránkách a zdržet se jakéhokoli kopírování obsahu Stránek, včetně všech obrázků a databází. Uživatel bere na vědomí, že porušení tohoto zákazu je porušením autorského zákona a může být kvalifikováno jako trestný čin.

3. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah Stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto Stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto Stránkách, s výjimkou těchto Podmínek nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto Stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto Stránek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případná porušení autorských či jiných práv, která mohou vzniknout tím, že uživatel vložil obsah na Stránky.

4. Ochrana osobních údajů

Přístup na Stránky nebo některé služby poskytované Provozovatelem na těchto Stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to zejména údajů jako je jméno a příjmení, kontaktní a identifikační údaje, číslo bankovního účtu apod. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti uživatelů. Uživatel s výše uvedeným postupem Provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Subjekt údajů bere na vědomí, že mu náleží práva uvedená v § 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů. Uživatel souhlasí s tím, aby mu Provozovatel na jeho e-mailovou adresu zasílal svá obchodní sdělení.

Stránky používají cookies a uživatel užíváním stránek souhlasí s použitím cookies. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Použití cookies si může uživatel deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek. Podmínky byly zveřejněny dne 18.5.2020 a jsou přechodné.